Cây đa giếng nước


Trang nhà > VĂN NGHỆ > Cây đa giếng nước

Par NCC en Tháng Năm 2019

Cây đa giếng nước

Xanh xanh đỏ quả trên cành đa
Giếng nước trong khơi dưới mái nhà
Cảm cảnh mơ màng mây nước lắng
Cây đa giếng nước đọng thơ ca
Bờ rào giếng phủ lá đa già
Đỏ chín chen xanh lá với hoa
Giếng tĩnh hoa đa bay lả tả
Trăng xuyên lá xuống nước nhòa ra

Tô Duy Phương
05/02/2018